Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
184380

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XÃ THỌ LÂP:

1.  Về kinh tế (11 chỉ tiêu).

1.1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 74 triệu đồng trở lên.

1.2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 thêm 30ha trở lên.

1.3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 2.356 tấn trở lên.

1.4. Phấn đấu năng suất lúa đến năm 2025 đạt 6,5 tấn/ha trở lên.

1.5. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025 có 82.000 con trở lên.

1.6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025, đạt 80 tấn trở lên.

1.7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025 đạt 40 doanh nghiệp.

1.8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 15% trở lên.

1.9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông nông mới hàng năm đạt 100%, trong đó tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025, đạt từ 02 thôn trở lên; trong đó thôn 1 Yên Trường hoàn thành trong năm 2021.

1.10. Hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào trước năm 2025.

1.11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa hàng năm đạt 100%.

2. Về văn hóa xã hội (08 chỉ tiêu)

2.1. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,7%.

2.2. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%.

2.3. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 còn dưới 5%.

2.4. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số đến năm 2025, đạt 96% trở lên.

2.5. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025, đạt 99,1%.

2.6. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm 100%.

2.7. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2025, đạt 94% trở lên.

2.8. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẩu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025, đạt 02 thôn trở lên, trong đó thôn 1 Yên Trường đạt trong năm 2021.

3. Về môi trường (03 chỉ tiêu)

3.1. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 0,1%.

3.2. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh hàng năm đạt 100%; trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch đạt 100%.

3.3.  Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý hằng năm đạt 98% trở lên.

4. Về An ninh trật tự (01 chỉ tiêu)

4.1. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT hàng năm đạt 85% trở lên.

5. Về xây dựng Đảng (02 chỉ tiêu)

5.1. Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 20 đảng viên trở lên.

5.2. Tỷ lệ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 100%.

           II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM:   

          1. Chương trình tích tụ, tập trung đất đai, cải tạo vườn tạp trong phát triển nông nghiệp theo quy mô lớn, ứng dụng các tiến bộ KHKT, cơ giới hóa vào sản xuất.

          2. Chương trình cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đô thị, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với phát huy giá trị của quần thể khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

3. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên gắn với xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

          A. VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH.

          1. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo bước phát triển rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

          1.1.Về nông nghiệp: Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai theo tinh thần Nghị quyết 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất; trong nhiệm kỳ phấn đấu tích tụ từ 30ha trở lên, trong đó 15ha trở lên đất đồng bãi thuộc các thôn Yên Trường, 15ha trở lên diện tích ao, hồ, vùng đồi và đất kém hiệu quả thuộc các thôn Phúc Bồi; thành lập mới 01 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để thực hiện việc liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; vận động doanh nghiệp và một số hộ dân phát triển từ 2 đến 3 nghìn m2 nhà màng, nhà lưới tại thôn 1 Yên Trường và thôn 3 Phúc Bồi; sản lượng lương thực bình quân hàng năm phấn đấu đạt từ 2.356 tấn trở lên.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa; không ngừng phát huy giá trị cây chè xanh truyền thống, để tiến tới xây dựng đề án đăng ký thương hiệu “Chè xanh Sánh Lược”. Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch sinh thái và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung cải tạo vườn tạp nhằm phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.

          Tiếp tục củng cố mạng lưới thú y, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phấn đấu đến năm 2025 đàn trâu bò có từ 800 con, đàn lợn hơi có trên 2.000 con, đàn gia cầm có 79 nghìn con trở lên; khuyến khích các hộ gia đình phát triển mô hình chăn nuôi dê, mở rộng nuôi trồng các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như: cá chuối, cá trắm ốc,...; phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp ước đạt 25% trở lên.

          1.2. Về phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại và huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển: Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn; đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, các ngành, nghề như: Mộc dân dụng, cán tôn, cơ khí, vật liệu xây dựng,..dọc các tuyến đường tỉnh lộ 506B, Thọ Lập – Thuận Minh, tuyến đường trung tâm xã và tại các thôn để thu hút lực lượng lao động từ nông nghiệp chuyển sang tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, cho doanh thu hàng năm đạt từ 70-80 tỷ đồng trở lên; tiếp tục du nhập một số ngành nghề, dịch vụ mới để giải quyết tốt công ăn việc làm cho người lao động. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý chợ Sánh để đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ.

          Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, công tác đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường thông thoáng để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn xã, nhất là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mới thành lập tại địa phương, phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập mới 20 doanh nghiệp trở lên.

Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn của cấp trên, kết hợp với huy động nội lực để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng đô thị. Đề xuất với các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư mở rộng và làm mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường tỉnh lộ 506B đoạn từ xã Xuân Tín đi khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và đi xã Thuận Minh, nâng cấp và mở rộng tuyến đê sông Chu đoạn qua xã Thọ Lập hiện nay đã xuống cấp. Tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, kênh mương nội thôn; hoàn thành bê tông hóa giao thông, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất cho nhân dân góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững để đến trước năm 2025 đưa Thọ Lập trở thành xã NTM kiểu mẫu.

          1.3. Hoạt động tài chính - tín dụng: Khai thác triệt để các nguồn thu ngân sách tại địa phương, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu tăng thu ngân sách hằng năm đạt 15% trở lên. Tiếp tục huy động nguồn vốn nhân dân đóng góp theo pháp lệnh dân chủ kết hợp với nguồn khai thác từ cấp quyền sử dụng đất để đầu tư, nâng cấp các công trình phúc lợi, công cộng tại địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của nhân dân nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

          1.4. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nhất là tại các mỏ đất, mỏ cát trên địa bàn; thường xuyên cập nhật, bổ sung để điều chỉnh và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch NTM, tiếp tục quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tập trung đề nghị cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân, nhất là các hộ dân còn tồn đọng, kéo dài do chưa đủ điều kiện; hoàn thành công tác rà soát quỹ đất công trong năm 2020 để có biện pháp quản lý hiệu quả. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật hàng tuần, đồng thời thu gom và xử lý rác thải đảm bảo theo quy định.

          2. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội.

          2.1. Về giáo dục: Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng trường Mầm Non, THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; phấn đấu đến năm 2025, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất ở cả 03 nhà trường đảm bảo công tác dạy và học; phấn đấu cả 03 nhà trường hàng năm đều đạt tập thể LĐTT, tập thể LĐXS. Phát huy hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến tất cả các tầng lớp nhân dân.

          2.2. Về Văn hoá - thông tin, thể thao và du lịch: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với người dân gắn với thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng rộng khắp, trên cơ sở lấy nhà văn hóa thôn làm trung tâm.

          Phát huy lợi thế vùng ao hồ, vùng đồi thuộc 3 thôn Phúc Bồi, nhất là khu vực Long Hồ để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài xã đầu tư sản xuất gắn với phát triển du lịch sinh thái nhằm kết nối giữa các khu du lịch trên địa bàn huyện gắn với phát huy giá trị khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường; tiếp tục kêu gọi nhân dân, con em Thọ Lập xa quê và các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí nâng cấp, mở rộng khuôn viên đình làng Yên Trường, đồng thời hàng năm tổ chức lễ hội Kỳ Phúc theo phong tục truyền thống. Nghiên cứu, đề xuất phương án tiến hành hội thảo khoa học nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị khu di tích phủ Chúa Trịnh tại thôn 2 Yên Trường.

2.3. Về công tác y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân: Tăng cường công tác khám và chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, gắn với bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để phát sinh các loại dịch bệnh; tiếp tục chăm lo đầu tư cơ sở vật chất trạm y tế, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ trạm y tế. Thực hiện tốt chính sách về dân số, đảm bảo mỗi gia đình sinh đủ 2 con.

          2.4. Về thực hiện chính sách xã hội và đảm bảo an sinh xã hội: Triển khai thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tích cực xây dựng ủng hộ quỹ vì người nghèo. Phân loại đúng các đối tượng hộ nghèo theo quy định để có giải pháp thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn xã tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%, hộ cận nghèo giảm xuống dưới 5%; 96% trở lên tỷ lệ người dân tham gia BHYT, hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện, XKLĐ huyện giao hàng năm. Quan tâm đào tạo nghề tại chỗ cho người lao động, có giải pháp đồng bộ thực hiện chương trình xuất khẩu lao động, phấn đấu hàng năm có từ 13 người trở lên đi xuất khẩu lao động.

          3. Đảm bảo Quốc phòng - an ninh:

          3.1. Công tác quốc phòng: Thường xuyên xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo quốc phòng, xây dựng cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, tích cực giáo dục ý thức quốc phòng trong Đảng, trong nhân dân; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đủ quân số, chất lượng đảm bảo, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển NVQS hàng năm.

          3.2. Công tác an ninh: Thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của đảng viên và nhân dân về âm mưu diễn biến hoà bình, phá hoại của kẻ địch; nâng cao chất lượng công an xã, chất lượng hoạt động của tổ an ninh thôn xóm, củng cố hoạt động của tổ an ninh xã hội làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ. Tiếp tục phát huy hệ thống camera ANTT đã lắp đặt, vận động quần chúng nhân dân lắp đặt mới phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật đến nhân dân, làm tốt công tác an toàn giao thông, phối hợp xử lý có hiệu quả xe quá tải, hạn chế các tai nạn giao thông tại địa bàn, không để các tệ nạn xã hội lớn phát sinh, giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật các đơn thư kiến nghị của nhân dân, giữ vững ổn định tình hình chính trị xã hội.

          B. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.

          1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương nhằm khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời phát huy giá trị của khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường xứng đáng là địa chỉ đỏ của cả tỉnh trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

      1.2. Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy gắn với thực hiện nghiêm quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, chi bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, hàng quý Đảng ủy ban hành được đề cương sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình và sự phát triển của địa phương tới các chi bộ. Thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 20 đảng viên mới trở lên; tăng cường công tác quản lý đảng viên, thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên hàng năm. Làm tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ xã đến thôn, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, trong sạch về đạo đức lối sống, có năng lực công tác thực tiễn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin tưởng.

          1.3. Công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục quán triệt đầy đủ quan điểm công tác kiểm tra giám sát của đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, để mỗi cấp uỷ đảng và đảng viên coi công tác kiểm tra giám sát, tự phê bình, phê bình là việc làm thường xuyên nhằm giáo dục rèn luyện đảng viên nâng cao sức chiến đấu của chi bộ góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đảng, không để xảy ra các sai phạm nghiêm trọng. Tăng cường, củng cố hoạt động của UBKT Đảng uỷ để UBKT đảng uỷ thực sự là cơ quan tham mưu giúp cấp uỷ về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.    

          1.4. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở thôn, xóm, không để xảy ra các vấn đề nổi cộm, phức tạp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban XDCS và thực hiện QCDC xã, khối dân vận xã, tổ dân vận thôn. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, trọng tâm là công các dân vận chính quyền; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, coi công tác dân vận là của mọi tổ chức, mọi cán bộ đảng viên.

          2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

2.1. Hoạt động của HĐND: Nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, nắm bắt kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri. Tổ chức tốt các kỳ họp, nâng cao chất lượng xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Thực hiện tốt chương trình giám sát hằng năm, trọng tâm là giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc hoặc cử tri, nhân dân bức xúc phản ảnh, kiến nghị. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo đúng quy định.

 2.2.Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND: Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội. Tập trung dồn sức chỉ đạo các lĩnh vực quan trọng như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng, thu hút các nguồn đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, thực hiệc các chính sách an sinh xã hội; công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông... Tăng cường cải cách thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn 30% thời gian giải quyết các thủ tục, quy định. Tăng cường thực hiện “4 tăng” (ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sự hài lòng của tổ chức, công dân); “2 giảm” (giảm thời gian giải quyết TTHC; giảm chi phí thực hiện TTHC); “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn). Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài và mới phát sinh ngay từ cơ sở, giữ vững ổn định tình hình.  

          3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội.

          Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể tham gia công tác quản lý nhà nước, giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

          Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên. Tập trung cũng cố các chi hội, chi đoàn, Ban Công tác Mặt trận thôn. Đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

          IV. Thông qua báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIV. Từ kinh nghiệm rút ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXV, cần tiếp tục phát huy ưu ddieeemr, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          V. Thông qua Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

          VI. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 12 đồng chí (thiếu 01 đồng chí do cơ cấu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã chưa được bổ nhiệm). Tại kỳ thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Lê Văn Lực được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 02 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy; bầu UBKT Đảng ủy gồm 05 đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

          Thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ xã đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII gồm 04 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

          Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV, hoàn chỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để quyết định chuẩn y.

          VII. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV, căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động và các kế hoạch công tác để nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

          Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục tranh thủ thời cơ, vận hội mới, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nêu cao tinh thần cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, xây dựng Thọ Lập trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào trước năm 2025./.

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Thọ Lập, Thôn 3 Phúc Bồi, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0975083382
Email: vanphongubndxatholap@gmail.com