Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
184380

Kê hoạch Tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Ngày 10/08/2023 14:43:08

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỌ LẬP

Số:     /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Thọ Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021

 

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-VHTT, ngày 07/01/2021 của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thọ Xuân về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân lao động trên địa bàn toàn xã, tạo không khí vui tươi trang trọng, lành mạnh, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hạn chế những tiêu cực, các tệ nạn phát sinh trên địa bàn xã trước, trong và sau tết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao giữa các thôn, làng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc với các nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, sôi nổi.

UBND xã Thọ Lập xây dựng Kế hoạch và ban hành hướng dẫn các thôn, làng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã các nội dung sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Thông qua công tác tuyên truyền và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thư XIII của Đảng công sản Việt Nam; Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện và địa phương đến các tầng lớp nhân dân; Đồng thời cỗ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, đất nước.

- Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân trong xã, trong huyện đã đạt được trong 91 năm qua; khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương Thọ Lập giàu đẹp, kiểu mẫu.

2. Yêu cầu:

Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh, chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian giàu bản sắc văn hóa dân tộc, nội dung hình thức phong phú, đảm bảo an toàn tiết kiệm, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia; Quá trình tổ chức đảm bảo an toàn, thiết thực và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG.

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động tổ chức Văn hoá văn nghệ, TDTT mừng Xuân Tân Sửu 2021, Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

2. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn thể các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức các điểm vui chơi, giải trí, các chương trình văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, đa dạng phù hợp với tập quán truyền thống của dân tộc để phục vụ nhân dân trong những ngày Tết.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động văn hoá và kinh doanh các dịch vụ văn hoá trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để các tệ nạn mê tín dị đoan, các loại hình văn hoá phẩm đồi trụy phát sinh trong thời gian trước, trong và sau Tết.

5. Tuyên truyền ngăn chặn, xử lý triệt để việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo, các công cụ hổ trợ, vũ khí vật liệu nổ, thả đèn trời v.v…

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tạo bước chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các tầng lớp nhân dân, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo ATGT, hạn chế tai nạn giao thông, tiếp tục hình thành. Văn hoá giao thông trong toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban Văn hóa.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành của xã hướng dẫn tổ chức tuyên truyền đón Tết Nguyên Đán vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh và phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc.

- Tăng cường công tác tuyên truyền Mừng Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

- Phối hợp cùng các ban ngành có liên quan, tổ chức công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

Tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tại công sở, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 theo tuyến đường quốc lộ chạy qua địa phận của xã.

- Đài truyền thanh xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ Đài truyền thanh trực Tết, tiếp sóng đầy đủ Đài cấp trên và các nội dung tin, bài của địa phương trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021.

2. Các đơn vị thôn.

- Tổ chức cho nhân dân thu dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm trong dịp trước, trong và sau Tết.

- Tổ chức treo cờ Đảng, cờ tổ quốc tại nhà văn hóa của thôn.

- Phát động nhân dân treo cờ tổ quốc tại các gia đình dịp Tết Nguyên Đán và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

- Tổ chức thăm hỏi, chúc tết các gia đình chính sách, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng.

- Làm tốt công tác động viên thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 2021.

- Tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên trên địa bàn khu dân cư dịp đầu Xuân năm mới.

- Các thôn tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa tối giao thừa và các hoạt động vui chơi, văn nghệ quần chúng, hoạt động TDTT lành mạnh, bổ ích dịp Tết cổ truyền.

- Tuyên truyền cho nhân dân gieo cáy và chăm sóc cây vụ chiêm xuân.

3. Các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn xã.

- Treo cờ tổ quốc, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại cổng các cơ quan, trường học, phát động cán bộ, giáo viên và học sinh làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, nhân viên, giáo viên trong cơ quan, đơn vị trực Tết, đồng thời phát động “Tết trồng cây” nhân dịp năm mới Xuân Tân Sửu 2021.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Ban văn hóa:

Tổ chức tuyên truyền đợt cao điểm từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 16/02/2021.

2. Các đơn vị thôn, các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn xã.

- Thực hiện việc treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tại các cơ quan, nhà văn hóa thôn, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ Quốc tại các gia đình dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) từ ngày 20/01 đến ngày 16/02/2021.

- Tổ chức ra quân làm công tác VSMT vào các buổi chiều hàng ngày tại khu dân cư trước, trong và sau tết Nguyên đán.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021!

2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

6. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 1

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu 2021. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả theo kế họach đề ra.

 

Nơi nhận:

- Phòng văn hóa (B/c);

- Đảng ủy, HĐND, UBND (B/c);

- Các thôn, cơ quan (T/h);

- Lưu VP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Đức

 

 

Kê hoạch Tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Đăng lúc: 10/08/2023 14:43:08 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỌ LẬP

Số:     /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Thọ Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021

 

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-VHTT, ngày 07/01/2021 của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thọ Xuân về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân lao động trên địa bàn toàn xã, tạo không khí vui tươi trang trọng, lành mạnh, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hạn chế những tiêu cực, các tệ nạn phát sinh trên địa bàn xã trước, trong và sau tết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao giữa các thôn, làng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc với các nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, sôi nổi.

UBND xã Thọ Lập xây dựng Kế hoạch và ban hành hướng dẫn các thôn, làng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã các nội dung sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Thông qua công tác tuyên truyền và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thư XIII của Đảng công sản Việt Nam; Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện và địa phương đến các tầng lớp nhân dân; Đồng thời cỗ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, đất nước.

- Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân trong xã, trong huyện đã đạt được trong 91 năm qua; khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương Thọ Lập giàu đẹp, kiểu mẫu.

2. Yêu cầu:

Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh, chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian giàu bản sắc văn hóa dân tộc, nội dung hình thức phong phú, đảm bảo an toàn tiết kiệm, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia; Quá trình tổ chức đảm bảo an toàn, thiết thực và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG.

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động tổ chức Văn hoá văn nghệ, TDTT mừng Xuân Tân Sửu 2021, Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

2. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn thể các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức các điểm vui chơi, giải trí, các chương trình văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, đa dạng phù hợp với tập quán truyền thống của dân tộc để phục vụ nhân dân trong những ngày Tết.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động văn hoá và kinh doanh các dịch vụ văn hoá trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để các tệ nạn mê tín dị đoan, các loại hình văn hoá phẩm đồi trụy phát sinh trong thời gian trước, trong và sau Tết.

5. Tuyên truyền ngăn chặn, xử lý triệt để việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo, các công cụ hổ trợ, vũ khí vật liệu nổ, thả đèn trời v.v…

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tạo bước chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các tầng lớp nhân dân, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo ATGT, hạn chế tai nạn giao thông, tiếp tục hình thành. Văn hoá giao thông trong toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban Văn hóa.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành của xã hướng dẫn tổ chức tuyên truyền đón Tết Nguyên Đán vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh và phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc.

- Tăng cường công tác tuyên truyền Mừng Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

- Phối hợp cùng các ban ngành có liên quan, tổ chức công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

Tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tại công sở, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 theo tuyến đường quốc lộ chạy qua địa phận của xã.

- Đài truyền thanh xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ Đài truyền thanh trực Tết, tiếp sóng đầy đủ Đài cấp trên và các nội dung tin, bài của địa phương trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021.

2. Các đơn vị thôn.

- Tổ chức cho nhân dân thu dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm trong dịp trước, trong và sau Tết.

- Tổ chức treo cờ Đảng, cờ tổ quốc tại nhà văn hóa của thôn.

- Phát động nhân dân treo cờ tổ quốc tại các gia đình dịp Tết Nguyên Đán và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

- Tổ chức thăm hỏi, chúc tết các gia đình chính sách, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng.

- Làm tốt công tác động viên thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 2021.

- Tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên trên địa bàn khu dân cư dịp đầu Xuân năm mới.

- Các thôn tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa tối giao thừa và các hoạt động vui chơi, văn nghệ quần chúng, hoạt động TDTT lành mạnh, bổ ích dịp Tết cổ truyền.

- Tuyên truyền cho nhân dân gieo cáy và chăm sóc cây vụ chiêm xuân.

3. Các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn xã.

- Treo cờ tổ quốc, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại cổng các cơ quan, trường học, phát động cán bộ, giáo viên và học sinh làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, nhân viên, giáo viên trong cơ quan, đơn vị trực Tết, đồng thời phát động “Tết trồng cây” nhân dịp năm mới Xuân Tân Sửu 2021.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Ban văn hóa:

Tổ chức tuyên truyền đợt cao điểm từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 16/02/2021.

2. Các đơn vị thôn, các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn xã.

- Thực hiện việc treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tại các cơ quan, nhà văn hóa thôn, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ Quốc tại các gia đình dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) từ ngày 20/01 đến ngày 16/02/2021.

- Tổ chức ra quân làm công tác VSMT vào các buổi chiều hàng ngày tại khu dân cư trước, trong và sau tết Nguyên đán.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021!

2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

6. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 1

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu 2021. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả theo kế họach đề ra.

 

Nơi nhận:

- Phòng văn hóa (B/c);

- Đảng ủy, HĐND, UBND (B/c);

- Các thôn, cơ quan (T/h);

- Lưu VP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Đức

 

 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Thọ Lập, Thôn 3 Phúc Bồi, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0975083382
Email: vanphongubndxatholap@gmail.com